Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни предоставени чрез контактните форми на сайта www.iberica.bg

  

В съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, Ви информираме, че:

 • Личните данни, които попълвате в контактните форми на този сайт, се получават в официалната електронна поща info@iberica.bg на администратор: ИБЕРИКА ЕООД, ЕИК 131032147, адрес гр. София, ул. Братя Миладинови №10
 • Личните данни, които се обработват при получаване на запитване чрез контактната форма са: Вашето име, електронна поща и телефон за връзка
 • Гореспоменатите лични данни се обработват с цел да се даде отговор на Вашето запитване и/или да получите безплатна консултация относно нивото на владеене на испански език с цел избор на подходящ курс или индивидуална подготовка от офертата на ИБЕРИКА ЕООД 

  

Данните се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) 

  

Личните данни предоставени чрез контактните форми на сайта:

 • НЕ се предоставят на трети лица;
 • НЕ се използват за профилиране;
 • НЕ се  използват за директен маркетинг;
 • Се изтриват в тримесечен срок.

  

Като субект на личните данни имате следните права съобразно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679, а именно:

 • да искате достъп до личните данни;
 • да искате корекция, изтриване или ограничаване на обработването на данните;
 • да правите възражения срещу обработването на данните;
 • право на преносимост на данните. 

  

Когато изпратите запитване чрез контактните форми намиращи се на сайта www.iberica.bg Вие отбелязвате, че сте съгласни с обработката на посочените лични данни съгласно гореизложената Политика на защита на личните данни.